กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต

กรมธรรม์ข้าราชการ กบข. กรมธรรม์ข้าราชการ กบข.
แบบออมทรัพย์สูง แบบออมทรัพย์สูง
แบบบำนาญ แบบบำนาญ
แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว
แบบชำระเบี้ยระยะสั้น แบบชำระเบี้ยระยะสั้น
แบบชำระรายเดือน แบบชำระรายเดือน
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
สนใจทำประกัน สนใจทำประกัน
สนใจสมัครตัวแทน สนใจสมัครตัวแทน


 

 
กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต
      กว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบต่างๆ ของบริษัทให้มีความเหมาะสม ตามเจตจำนงของผู้เอาประกันทุกครอบครัวคนไทย โดยยึดหลักแห่งความสอดคล้อง และความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน ทั้งนี้เพื่อให้กรมธรรม์ของไทยประกันชีวิต สามารถสนองตอบต่อทุกความต้องการของประชาชน ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ และทุกอาชีพ

      ปัจจุบันเรามีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับความนิยม และพร้อมที่จะเป็นหลักประกันให้กับทุกครอบครัวคนไทย โดยแบ่งออกเป็นกรมธรรม์แบบต่างๆ ดัง
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
เป็นแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองที่เกิดขึ้นต่อบุคคลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เช่น การบาดเจ็บ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงการให้ความคุ้มครอง การรักษาพยาบาล และเงินทดแทนรายสัปดาห์ กรณีทุพพลภาพโดยจะให้ความคุ้มครองตลอด ๒๔ชั่วโมงทั่วโลก โดยแบบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะออกแบบมาในรูปของกรมธรรม์สำเร็จรูป (Package) ซึ่งเป็นการรวมเอาความคุ้มครองที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้เอาประกันภัยในปัจจุบัน โดยรายละเอียดของการให้ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก

มีรูปแบบให้เลือก ๔ ประเภท คือ

P.A. Hospital Care (พี.เอ.ฮอสพิทอล แคร์)
      สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๒ อายุรับประกัน ๖ - ๖๐ ปี

P.A. Classic Care (พี.เอ. คลาสสิก แคร์)
      สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๓ อายุรับประกัน ๑ เดือน - ๗๕ ปี

P.A. Special Care (พี.เอ. สเปเชี่ยล แคร์)*

      สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๒ อายุรับประกัน ๒๕ - ๖๐ ปี

P.A. Bone Care (พี.เอ. โบน แคร์)*

      สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๓ อายุรับประกัน ๑ เดือน - ๗๕ ปี

* ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ปี และสามารถขอต่ออายุสัญญาได้ปีต่อปี

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

๑) คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
๒) เงินชดเชยรายสัปดาห์ กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
๓) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
๔) ความคุ้มครองการแตกหักของกระดูก การไหม้และน้ำร้อนลวก (ความคุ้มครอง
     ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก)

 

 แผนความคุ้มครอง การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล


 
P.A. Hospital Care ถือเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่มีจุดเด่นในเรื่องการจ่ายค่าชดเชย
รายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และค่าปลงศพ (กรณีเสียชีวิตทุกกรณี) ที่ครอบคลุม
ความคุ้มครองดังนี้

 
๑. คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 
๒. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 
๓. คุ้มครองการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
 
๔. คุ้มครองการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย
 
๕. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 
๖. คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี โดยจ่ายเป็นค่าปลงศพ

P.A. Hospital Care (พี.เอ.ฮอสพิทอล แคร์) สำหรับ  อาชีพชั้น ๑ ถึง ๒

 
ความคุ้มครอง
แผน๑
แผน๒
แผน๓
แผน๔
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
การรักษาพยาบาล (สูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย
๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
ค่าชดเชยการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (กรณีคนไข้ใน วันละ)
๖๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
ค่าปลงศพ (เสียชีวิตทุกกรณี)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
อายุที่รับประกัน
๖-๖๐ ปี
๖-๖๐ ปี
๖-๖๐ ปี
๒๕-๖๐ ปี
เบี้ยประกันภัย สำหรับอาชีพชั้น ๑
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๘๐๐
๔,๙๐๐
เบี้ยประกันภัย สำหรับอาชีพชั้น ๒
๑,๘๐๐
๒,๕๐๐
๓,๖๐๐
๖,๒๐๐

 
 

^ ขึ้นด้านบน


P.A. Classic Care (พี.เอ. คลาสสิก แคร์) สำหรับอาชีพชั้น ๑ ถึง ๓


อาชีพชั้น ๑
 

* หมายเหตุ หน่วย : บาท

อาชีพชั้น ๒
 

* หมายเหตุ หน่วย : บาท

อาชีพชั้น ๓
 

* หมายเหตุ หน่วย : บาท

 
 

^ ขึ้นด้านบนP.A. Special Care(พี.เอ. สเปเชียล แคร์) สำหรับอาชีพชั้น ๑ ถึง ๒

อาชีพชั้น ๑, ๒
 


* หมายเหตุ หน่วย : บาท

 

 
 

^ ขึ้นด้านบน

P.A. Bone Care (พี.เอ. โบน แคร์) คุ้มครองกระดูก สำหรับอาชีพชั้น ๑ ถึง ๓

อาชีพชั้น ๑, ๒
 


* หมายเหตุ หน่วย : บาท

อาชีพชั้น ๓
 


* หมายเหตุ หน่วย : บาท

 

 ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์


 


 ความคุ้มครองกระดูกแตกหักสูงสุดในแต่ละส่วน 

 การกำหนดชั้นอาชีพสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

อาชีพชั้น ๑ ได้แก่ ผู้ที่ทำงานไม่ต้องใช้กำลังกาย ประกอบอาชีพในสำนักงานหรือในที่อยู่อาศัย คือ ผู้จัดการบริษัท เจ้าของร้านทอง ครู อาจารย์ นักประพันธ์ ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานธนาคาร เสมียน
อาชีพชั้น ๒ ได้แก่ ผู้ที่ต้องปฏิบัติ หรือควบคุมงานภายนอกสำนักงาน หรือต้องออกตรวจตลาด ออกตรวจงาน รวมทั้งผู้ที่ทำงานในสำนักงานแต่ต้องใช้กำลังบ้าง อาทิ วิศวกร แพทย์ พยาบาล ผู้รับเหมาก่อสร้าง ศิลปิน นักดนตรี ช่างเสริมสวย
อาชีพชั้น ๓ ได้แก่ ผู้ที่ต้องใช้กำลังกายหรืออยู่กลางแจ้งมาก อาทิ คนขับรถรับจ้างสาธารณะ ช่าง กรรมกร นักเคมี เภสัชกร

 สิทธิพิเศษ เพิ่มความคุ้มครองฟรี! กรณีต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง


      สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ ต่ออายุกรมธรรม์ และชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการเพิ่มความคุ้มครองสำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเพิ่มขึ้นปีละ ๕% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในระยะเวลา ๕ ปีแรกของการต่ออายุ (ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ ๒ ถึงปีกรมธรรม์ที่ ๖) โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มดังตาราง

 

 บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

      เพื่อความสะดวกของผู้เอาประกันภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยสามารถแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภับอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตามผลประโยชน์ที่เลือกซื้อ ณ
โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายที่เข้าร่วมในโครงการกว่า ๑๔๐ แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน

บริการพิเศษจากโปรแกรม Road Side Service & Hotel Network
      เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และการสำรองห้องพักในอัตราพิเศษ ผ่านสายด่วน ๐ ๒๖๑๔ ๒๖๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ภายใต้ขอบข่ายการบริการ ดังนี้

       บริการประสานจัดหารถลาก
       บริการประสานนำรถเข้าซ่อม
       บริการจัดหาทางเลือกอื่นในการเดินทางกรณีรอรถซ่อม
       ฟรี! ห้องพัก ๑ คืน กรณีต้องค้างคืนรอรถซ่อม
       บริการประสานการจัดหารถยนตร์เช่าระหว่างซ่อม
       บริการประสานจัดเจ้าหน้าที่แก้ไขกุญแจรถ
       บริการประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกลางทาง
       บริการสำรองห้องพักโรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศทั่วประเทศในราคาพิเศษ

 
 

 

 
 

^ ขึ้นด้านบน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^ ขึ้นด้านบน